ประโยชน์ของกีฬาว่ายน้ำ

          วีระ  มนัสวานิช  เรียบเรียงประโยชน์ของการว่ายน้ำไว้ดังต่อไปนี้ คือ[1][2]

          ประโยชน์ของการว่ายน้ำทำให้เกิดความปลอดภัยแล้วการว่ายน้ำเป็นกิจกรรมสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ สนุกสนานเหมาะสมสำหรับสมาชิกทุกคนซึ่งมีด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

           1.  ด้านสรีรศาสตร์(Physiological ) ช่วยพัฒนาสุขภาพร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อ ข้อต่อ ปอด หัวใจ และระบบต่าง ๆ  ได้บริหาร เคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ รักษาความแข็งแรงมีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น 

           2.     ด้านนันทนาการ(Recreation ) ช่วยบุคคลในการใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ทำให้สนุกสนาน เกิดคุณค่า 

           3.     ด้านสังคม (Social )  ให้คุณค่าที่ดีแก่เยาวชนบุคคล สมาชิกในครอบครัวได้    พักผ่อนอย่างมีความสุข สนุกสนานร่วมกัน ประชาชนทุกวัยได้สมาคมกันช่วยเหลือกัน 

          4.     ด้านความปลอดภัย (Safety )  สามารถที่จะช่วยตัวเองให้เกิดความปลอดภัยได้   ทุกคนควรฝึกว่ายน้ำให้เป็น และเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือตนเองและบุคคลอื่น 

          5.  ด้านกิจกรรมพิเศษ (Special ) ช่วยบำบัดจิตใจ และร่างกายให้กับบุคคลที่       ไม่สมบูรณ์ทางกาย เช่น ตาบอด  อัมพาต  เป็นง่อย  พิการ และคนที่บาดเจ็บที่จะต้องใช้การว่ายน้ำเข้าช่วยเหลือแก้ไข  เพื่อฟื้นฟูสภาพผิดปกติเหล่านั้นให้กลับสู่สภาพที่ดีขึ้น 

          6.  ด้านการแข่งขัน ( Competitive )  ว่ายน้ำจะมีการแข่งขันกันเพื่อเปรียบเทียบทักษะระหว่างสมาชิกด้วยกัน มีความรู้สึกว่ามีความสนุกสนานเพลิดเพลินเกิดแรงจูงใจ ที่จะนำไป  สู่การเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ 

          7.   ด้านสติปัญญาของมนุษย์ และพัฒนาขึ้นเมื่อได้มีการเรียนรู้ หรือมีประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านเข้ามา และมนุษย์ได้ใช้ความคิดในการวินิจวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาทักษะให้ดีขึ้น ว่ายน้ำเป็นกีฬาที่ต้องอาศัย ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะหลายๆอย่างประกอบกัน

          8.   ด้านอารมณ์ ทำให้สนุกสนานเพลิดเพลิน  ในขณะว่ายน้ำก็ทำให้ผู้เล่นมีสมาธิอยู่กับการเคลื่อนไหวในน้ำ ทำให้สบายใจ หากว่ายน้ำเป็นระยะเวลานาน จนร่างกายมีสมรรถภาพดีแล้ว ก็ทำให้อารมณ์มั่นคงไปด้วย 

          9.   ด้านชื่อเสียงของบุคคล และประเทศชาติ  จะเห็นได้ว่านักว่ายน้ำที่มีความสามารถจะเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย และได้รับการยกย่องจากบุคคลอื่นๆ และ ถ้าสามารถเอาชนะ  ในการแข่งขันระดับสำคัญๆ ของการแข่งขันระหว่างชาติได้ก็ยิ่งสร้างชื่อเสียงของตนเองและวงศ์ตระกูล ประเทศชาติได้รับการยกย่องจากประเทศอื่นๆ

         10.   ด้านวิชาชีพนักว่ายน้ำที่มีชื่อเสียงจากการแข่งขันระดับสำคัญระหว่างชาติ จะมีสโมสรต่างๆ มาจองตัวเพื่อเป็นนักกีฬาของตน  นักว่ายน้ำ สามารถทำรายได้มาสู่ตนเอง และครอบครัว  สามารถเลือกที่จะทำหน้าที่ผู้ฝึกสอน ผู้สอน  อาจจะทำในลักษณะงานพิเศษ หรืองานประจำได้

 

สุขปฏิบัติ ระเบียบข้อบังคับ และความปลอดภัย

ด้านสุขปฏิบัติในการว่ายน้ำ และการใช้สระว่ายน้ำ

           สุขปฏิบัติ เป็นข้อควรปฏิบัติเพื่อสุขภาพของผู้มาใช้บริการ เป็นประโยชน์ต่อ สุขภาพร่างกาย มีผลต่อสภาพร่างกายในระยะยาวในทางที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นเป็นข้อควรรู้และนำไปปฏิบัติให้เกิดสุขลักษณะ นิสัย และมารยาทในสังคม มิใช่เป็นการบังคับ  เมื่อผู้มาใช้บริการไม่ปฏิบัติก็ไม่มีใครว่ากล่าวลงโทษ แต่จะแสดงถึงความบกพร่องด้านจรรยา มารยาทเท่านั้น

           วาสนา  คุณาอภิสิทธิ์  เรียบเรียงวิธีการปฏิบัติตามหลักสุขปฏิบัติ ไว้ ดังนี้3

           1.   ห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ

           2.   ไม่ว่ายน้ำขณะที่ป่วยหรือมีเชื้อโรคที่อาจติดต่อได้

           3.   ห้ามนำของมารับประทานหรือดื่มในบริเวณสระว่ายน้ำ

           4.    ก่อนออกไปจากสระให้อาบน้ำฟอกสบู่ สระผมให้สะอาด

           5.    ต้องทำความสะอาดร่างกาย ก่อน และหลังการว่ายน้ำทุกครั้ง 

           6.    ต้องล้างเท้าด้วยน้ำยาเคมีก่อนเข้าสระและลงสระว่ายน้ำทุกครั้ง

           7.   ไม่ทำให้สระว่ายน้ำสกปรก ต้องอาบน้ำสระผมก่อนลงทุกครั้ง 

           8.    ก่อนเข้าสระว่ายน้ำเก็บรองเท้าไว้ในที่ซึ่งทางสระว่ายน้ำจัดไว้ให้

           9.    ไม่บ้วนน้ำลาย  เสมหะ  สั่งน้ำมูก ลงในสระน้ำหรือบริเวณพื้นสระ

          10.  บริเวณสระว่ายน้ำ ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้า นอกจากมีรองเท้าประจำสระ

          11.  อุณหภูมิน้ำในสระปกติที่เหมาะสมอยู่ในระดับอุณหภูมิ  27 องศาเซนเซียส  สำหรับเด็กอยู่ในระดับ 29 องศาเซนเซียส และเหมาะสำหรับทุกคนอยู่ในระดับ 31 องศาเซนเซียส

 

ระเบียบข้อบังคับในการใช้สระว่ายน้ำ

 

ระเบียบ ข้อบังคับเป็นข้อปฏิบัติที่ผู้ใช้บริการพึงปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เป็นที่น่ารังเกียจต่อสังคม หรือบุคคลรอบข้าง และป้องกันอันตรายต่างๆ อันจะทำให้ถึงอันตรายถึงชีวิต เพื่อป้องกันเหตุอันก่อให้เกิดอันตรายที่จะเกิดขึ้น ควรติดป้ายระเบียบข้อบังคับไว้ภายในสระเพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบ และยึดถือเป็นข้อปฏิบัติทั่วกัน  โดยมากสระที่เกิดปัญหาคือสระที่ไม่มีระเบียบแสดงไว้ให้ผู้ใช้บริการพบเห็น

หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมพลศึกษาได้เรียบเรียงระเบียบข้อบังคับไว้ดังนี้  คือ 4

            1.   ระวังอย่าว่ายน้ำใกล้ที่กระโดด

            2.   ห้ามอาเจียนในบริเวณสระว่ายน้ำ

            3.   ห้ามทำความสกปรกในบริเวณสระน้ำ

            4.   ห้ามว่ายน้ำขณะที่ฝนตกหรือฟ้าคะนอง

5.   ห้ามเคี้ยวอาหาร หรือหมากฝรั่งเวลาว่ายน้ำ

            6.   ห้ามปัสสาวะอุจจาระลงในสระน้ำโดยเด็ดขาด 

            7.   ห้ามผู้เรียนว่ายน้ำ ลงน้ำก่อนมีครูฝึกหรือผู้ดูแล

            8.   ผู้สอนต้องตรวจสอบจำนวนผู้เรียนว่ายน้ำทุกครั้ง

            9.   ไม่ควรแช่อยู่ในน้ำเมื่อรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยมากแล้ว

           10.   ห้ามลงสระน้ำเพียงคนเดียว อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

           11.   ห้ามลงน้ำทันที  หลังจากรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆ

           12.   ห้ามวิ่งไล่กันรอบบริเวณสระ  หรือแกล้งผลักกันตกน้ำ

           13.   ควรรักษามารยาทที่ดีงามไม่ก่อความรำคาญให้กับผู้อื่น

           14.   ห้ามกระทำการสิ่งใดที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายและผู้อื่น

           15.   ควร ตัดเล็บมือและเล็บเท้าให้สั้น หรือทำความสะอาดเล็บ

           16.   ต้องเชื่อฟังผู้ควบคุมดูแลความปลอดภัย ประจำสระว่ายน้ำ

           18.   ห้ามว่ายน้ำตัดทางคนอื่น  อาจจะชนและก่อให้เกิดอันตรายได้

           19.   ถ้าเป็นโรคที่สังคมรังเกียจต้องรักษาให้หายก่อนจึงจะลงสระน้ำ

           20.   ห้ามกระโดดเอาศีรษะลงน้ำ ก่อนที่จะสำรวจดูความลึกของน้ำก่อน 

           21.  ต้องเชื่อฟังกฎ ระเบียบ ของการใช้อุปกรณ์ในการว่ายน้ำโดยเคร่งครัด 

           22.   ห้ามทาน้ำมันหรือลักษณะคล้ายน้ำมันทุกชนิดตามร่างกายก่อนลงสระ

           23.   ผู้ฝึกควรอยู่บริเวณขอบสระ ต้องรู้วิธีปฐมพยาบาล และที่เก็บเครื่องมือ

           24.   สระตื้นลึกต่างระดับ ผู้ที่ว่ายน้ำยังไม่แข็ง ควรว่ายจากที่ ลึกเข้าไปหาที่ตื้น 

           25.   ห้ามกระทำการสิ่งใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของสระว่ายน้ำ

 

 

                                                                                                                            ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำ

 

               ในการใช้สระว่ายน้ำในการเรียนการสอน และเพื่อการพักผ่อนแล้ว นอกจาก สุขปฏิบัติ และระเบียบเพื่อความปลอดภัยยังไม่เพียงพอสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยจาก กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในสระว่ายน้ำควรจำเป็นต้องยึดหลักความปลอดภัยสำหรับเป็นคู่มือ ครู ครูฝึก และผู้เกี่ยวข้องไว้เพื่อเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมด้วยความสบายใจ และปลอดภัย วีระ  มนัสวานิช  เรียบเรียงหลักความปลอดภัย การใช้สระว่ายน้ำดังนี้  คือ 5

                ความปลอดภัยในการว่ายน้ำ (Safety  in Swimming)     รักษาชีวิตตนเองให้ปลอดภัยจากน้ำ     กิจกรรมการออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างครบถ้วน อวัยวะทุกส่วนได้เคลื่อนไหวเป็นการเพิ่มพูนสมรรถภาพทางกาย    กล้ามเนื้อปอดหัวใจได้รับประโยชน์กว่ากีฬาประเภทอื่น สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งครอบครัว ถ้าผู้เล่นไม่ระมัดระวัง ไม่ปฏิบัติตาม กฎของสระว่ายน้ำอาจได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายถึงกับชีวิต   ควรศึกษาทำความเข้าใจกับ กฎระเบียบข้อควรปฏิบัติ ของการใช้สระว่ายน้ำให้เข้าใจเสียก่อน (Safety  First)จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน้ำได้ ต้องพิจารณาในสิ่งต่อไปนี้  คือ  ก่อนว่ายน้ำต้องสำรวจตัวเองก่อน  มีโรคประจำตัวหรือไม่  มีความสามารถทางน้ำเป็นอย่างไร ลอยตัวหรือว่ายน้ำเป็นหรือไม่ มีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำบ้างหรือไม่  ความสะอาดอาบน้ำรักษาความสะอาดของส่วนรวม เป็นการปรับอุณหภูมิร่างกายด้วย ห้องน้ำที่อาบ น้ำในสระใสสะอาดหรือไม่ มองเห็นก้นสระหรือเปล่าเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์  ตรวจดูสระ ก่อนว่า น้ำลึกเท่าไร น้ำ ตื้นอยู่ด้านใด  เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตมีหรือไม่  ปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือเปล่า  เอาใจใส่หรือไม่  อุปกรณ์มีอยู่ตรงไหนบ้างง่ายต่อการหยิบมาใช้หรือไม่

             การป้องกัน ระแวดระวังภัยไว้ก่อนไม่ใช่เรื่องเสียหาย กลับจะมีประโยชน์ ต่อ ชีวิตของผู้ออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำเอง เพราะน้ำมีคุณและโทษ หากเรารู้หลักการดังกล่าวย่อมทำให้เราได้รับประโยชน์แต่ฝ่ายเดียว

 


 

 

 

 

Advertisements